BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 416/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Ban quản lý đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh
(Số 5 ngõ 12, Nguyễn Văn Cừ, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 74/KT-BTĐngày 26/01/2010 của Ban quản lý đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnhQuảng Ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

1. Hiện nay, tiền lương của cánbộ, viên chức làm việc tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy địnhtại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ vàThông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg nêu trên.

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ banhành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấplương trong các công ty nhà nước và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nướcthì các căn cứ để ban hành Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên (Nghị định số 25/CP , 26/CP ngày 23/5/1993 và Nghịđịnh số 28/CP ngày 28/03/1997 của Chính phủ) không còn hiệu lực.

Để bảo đảm ổn định tiền lương,thu nhập đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các ban quản lý dự án đầu tưxây dựng và thuận lợi cho việc xác định quỹ tiền lương, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủtướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiền lương của cán bộ, viên chức làmviệc tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế Quyết định số198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong thời gian chưa có quyđịnh mới, ngày 19/11/2009 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4430/LĐTBXH-LĐTL tạm thời hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêmtiền lương tối thiểu đối với các ban quản lý dự án (đính kèm). Vì vậy đề nghịBan quản lý đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh căn cứ vàoquy mô, tính chất quan trọng của từng công trình và khả năng tiết kiệm chi phíđể xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để lậpquỹ tiền lương theo các nguyên tắc tại văn bản số 4430/LĐTBXH-LĐTL nêu trên.

Đề nghị Ban quản lý đầu tư vàXây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định củaNhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH Quảng Ninh;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh