TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 416/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động đổi thóc lấy thóc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Thuận Khang
Khu công nghiệp Đông La - Đông Hưng - Thái Bình

Trả lời công văn số 02/CV ngày 20/10/2005 của Công ty TNHH Thuận Khang về đề nghị giải đáp chính sách thuế đối với hoạt động đổi thóc lấy thóc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động mua bán thóc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Thuận Khang: Công ty mua thóc của Cục dự trữ quốc gia nhưng do Công ty đang trong thời gian xây dựng kho chứa nên phải ký hợp đồng đổi hạt với một số hộ nông dân, không phát sinh doanh thu. Từ thực tế đó, Tổng cục thuế đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Thái Bình để kiểm tra, xem xét hồ sơ và xác định: hoạt động đổi thóc lấy thóc với hộ nông dân của Công ty TNHH Thuận Khang theo như các bản thanh lý Hợp đồng thực chất chỉ là hoạt động cho hộ nông dân vay thóc rồi đến mùa lấy lại đúng bằng số lượng thóc đã cho vay, có phản ánh trên sổ sách kế toán, có giấy tờ xác nhận kho thóc phù hợp với hợp đồng đổi hạt ký giữa Công ty và hộ nông dân thì hoạt động này của Công ty TNHH Thuận Khang không phải chịu thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Thuận Khang được biết và làm việc với Cục thuế tỉnh Thái Bình để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương