BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4160/BYT-DP
V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của các địa phương từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghinhận 31.139 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm2013, tuy nhiên tại một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận số mắc tích lũy trên100.000 dân cao hoặc số mắc tăng cao cục bộ hơn cùng kỳ năm 2013 như: thành phốHồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, BìnhDương, Sóc Trăng, Nam Định và Đắk Nông. Thực hiện Công điện số 585/CĐ-TTg ngày06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịchtay chân miệng và sốt xuất huyết, nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợpmắc, tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế kính đề nghị Đồngchí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị triểnkhai một số hoạt động trọng tâm sau:

1. Đánh giá, phân tích nguyên nhân sự gia tăng, bùng phát của dịchbệnh, khẩn cấp chỉ đạo các cấp chính quyền tại địa phương, các ngành, các tổchức chính trị, chính trị - xã hội triển khai ngay các biện pháp phòng chốngdịch bệnh đảm bảo hiệu quả nhằm ngăn chặn ngay sự gia tăng, bùng phát của dịchbệnh.

2. Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp tớingười dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cựccác hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệsinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạchvà giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; chỉ đạo Đài Phátthanh và Truyền hình, các báo địa phương ưu tiên phát sóng và đưa các thôngđiệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh tay chân miệng.

3. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòngchống dịch bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ,trường mẫu giáo; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay,xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻvà trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạchbề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

4. Ngành Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch,xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc thu dungcấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong và tránh lâynhiễm chéo trong các cơ sở bệnh viện; thực hiện phân tuyến điều trị tại cácbệnh viện, hạn chế việc chuyển tuyến các bệnh nhân trong khả năng điều trị nhằmgiảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên; đồng thời tham mưu kịp thời cho Ủy bannhân dân các cấp các biện pháp phòng chốngdịch hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh của địa phương.

5. Quan tâm đầu tư kinh phí đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất,trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo việc chi trảphụ cấp phòng chống dịch bệnh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011của Thủ tướng Chính phủ về việcquy địnhmột số chế độ phụ cấp đặc thù đối vớicông chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

6. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các địaphương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chốngdịch bệnh và chỉ đạo khắc phục các tồn tại của địa phương, tập trung cao độ cácbiện pháp phòng chống để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh tay chân miệng lanrộng, kéo dài.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thựchiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: TT-KT, KH-TC, KCB, MT, ATTP (để thực hiện);
- Các Viện: VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long