TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4163/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kínhgởi: Công ty CP Thái Thành
Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi

Trả lời văn thư số 01/2007/CV-TTghi ngày 10/04/2007 của Công ty về việc hướng dẫn đăng ký thuế và nộp thuế môn bàiVPĐD, Cục thuế TP. HCM có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BTCngày 14/02/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành quy định về mã số đối tượngnộp thuế;

- Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTCngày 07/05/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài;

- Căn cứ công văn số 449/TC-CST ngày13/01/2005 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế môn bài đối với Văn phòngđại diện;

Trường hợp Văn phòng đại diện củaCông ty được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động số 4123001203 do Sở Kếhoạch Đầu tư cấp thì Văn phòng đại diện phải đăng ký thuế theo mẫu quy định vớicơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạtđộng.

Văn phòng đại diện không có chứcnăng sản xuất kinh doanh nên không phải nộp thuế Môn bài.

Cục thuế TP. HCM trả lời để Côngty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp vớiChi cục thuế Huyện Củ Chi để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT H.Củ Chi;
- Lưu (TTHT, HC)
712-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn