BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
V/v: thủ tục chuyển cảng theo Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2145/HQHCM-GSQL ngày 10/8/2011 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về người làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hóa (cả đường biển, đường hàng không…):
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì người làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hóa là người vận tải. Tuy nhiên, trong hoạt động thương mại thì người vận tải có quyền thuê bên thứ ba thực hiện tiếp chặng vận chuyển nội địa và ủy quyền bằng văn bản cho bên thứ ba thực hiện thủ tục chuyển cảng. Vì vậy, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được thực hiện thủ tục hải quan chuyển cảng hàng hóa với điều kiện Công ty SCSC có ký hợp đồng với người vận tải để thực hiện chặng vận chuyển nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Hà Nội, Đà Nẵng và ngược lại hoặc được người vận tải ủy quyền bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
2. Về phương tiện chuyên chở hàng hóa chuyển cảng:
Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Nghị định 154/2005/NĐ-CP thì phương tiện chuyên chở hàng hóa chuyển cảng là phương tiện chuyên chở hàng hóa khi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc phương tiện vận tải khác. Vì vậy, Hãng vận tải chuyên chở hàng hóa chuyển cảng có quyền thuê phương tiện vận tải khác để chuyên chở hàng hóa đến cảng xuất hàng hoặc cảng đích ghi trên vận tải đơn. Trong trường hợp Cục HQ TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 2145/HQHCM-GSQL dẫn trên thì các Hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Air Mekong được quyền chuyên chở hàng hóa chuyển cảng tuyến nội địa.
3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?