VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4165/VPCP-CN
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn cho Dự án Tài chính Nhà ở

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

:

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 894/NHNN - BQLDA ngày 12 tháng 8 năm 003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn cho Dự án Tài chính Nhà ở.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ có ý kiến bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 5 tháng 9 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm