BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4166/BNN-TCTL
V/v sử dụng kinh phí hợp tác ASEAN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Năm 2010 Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn được Bộ Tài chính bố trí khoản kinh phí cho hoạt động hợp tácASEAN để triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN vềphòng chống lũ bão và Giảm nhẹ thiên tai.

Trong năm 2010, Bộ Nông nghiệp vàPTNT đã triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, đã cử các đoàncông tác tham gia các cuộc họp, diễn đàn, diễn tập khu vực ASEAN về ứng phókhẩn cấp theo quy định của các thành viên tham gia Hiệp định; một số hội nghịquốc tế về hợp tác về lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khíhậu, đảm bảo cơ quan đầu mối quốc gia cung cấp và chuyển tiếp thông tin chotrung tâm điều phối ASEAN về cứu trợ nhân đạo trong công tác quản lý thảm họa,thiên tai (Trung tâm AHA).

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Hiệp định ASEAN vềQuản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, đồng thời là cơ quan đầu mối quốc giathực hiện hiệp định thành lập Trung tâm AHA (văn bản số 6366/VPCP-QHQT ngày09/9/2010 của Văn phòng Chính phủ).

Để chủ động chuẩn bị và tăng cườngnguồn lực và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của cơ quan đầu mối các Hiệpđịnh AADMER và AHA, Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch sử dụng một phần kinhphí hợp tác ASEAN đã được cấp để mua sắm một số trang thiết bị, máy vi tính vàmột số dụng cụ văn phòng khác để trang bị cho các đơn vị trực tiếp thực hiệnnhiệm vụ vai trò thường trực của Cơ quan đầu mối. Kinh phí dự trù là 500 triệuđồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí trên, quantâm tạo điều kiện để Bộ thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Các Vụ: KH, TC;
- Tổng cục Thủy lợi (Vụ KHTC; Cục ĐĐ; TT PT&GNTT);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học