BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4167/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Quốc hội đã có Nghị quyếtsố 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồngcây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân;Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 về hướng dẫnthi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 . Để triển khai thực hiện quy định trên vàtháo gỡ vướng mắc ở một số địa phương khi thực hiện cấp đổi giấy chứng nhậnhoặc đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệpcó thời hạn sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận đã hết, Bộ Tài nguyên và Môitrường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã,các cơ quan chuyên môn trực thuộc và các tổ chức có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị địnhsố 126/2013/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dânyên tâm, khi hết hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,đất làm muối thì các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôitrồng thủy sản và làm muối sẽ được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đấtđai năm 2003 sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện theo quy định của LuậtĐất đai sửa đổi mà không phải làm bất cứ thủ tục gì, trừ trường hợp Nhà nước cóquyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sử dụng đất hoặc do vi phạm phápluật đất đai.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bảo đảm đến31/12/2013 căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Nghị quyếtsố 30/2012/QH13 của Quốc hội; đồng thời thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính,cấp đổi Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ; giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai cho người sửdụng đất nông nghiệp để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sảnxuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối cần cấp đổi giấy chứng nhậnhoặc đăng ký biến động đất đai phải cấp giấy chứng nhận mà thời hạn sử dụng đấtđã hết thì thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận cấp mới, cấp đổi được ghi:"Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi) cóhiệu lực thi hành và được tính từ ngày…/…/… (ghi ngày hết hạn trên giấy chứngnhận cũ đã cấp)".

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuấtnông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối đã hết hạn sử dụng đất mà người sửdụng đất có nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất thì đến Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất để được xác nhận vào trang 4 của giấy chứng nhận: "Thờihạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi) có hiệu lực thihành và được tính từ ngày…/…/… (ghi ngày hết hạn trên giấy chứng nhận cũ đãcấp)".

4. Đối với các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sửdụng đất nông nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số49/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 126/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp hướng dẫn làm thủ tục gia hạn sử dụngđất theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Điều 38 của Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sungvề quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tại địa phương cho đếnkhi Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi được ban hành và có hiệu lực thi hành thìthực hiện theo Luật Đất đai sửa đổi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TNMT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ (VP, CĐKTK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển