BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 417/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

AN TOÀN CHÁY, NỔ CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: …………………………………………………………

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy nổ cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06/2010/BXD . Để triển khai Quy chuẩn, Bộ Xây dựng tổ chức khoá tập huấn “An toàn cháy, nổ cho nhà và công trình xây dựng” tại TP. Hồ Chí Minh, Hà nội và Huế.

1- Nội dung tập huấn bao gồm:

- Một số vấn đề quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư XD công trình.

- Nội dung Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

2- Đối tượng tham dự tập huấn: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đang công tác tại:

- Các Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: UBND cấp Tỉnh, UBND các Thành phố, thị xã, các quận, huyện; các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch kiến trúc Hà nội và TP. Hồ Chí Minh; các phòng Quản lý đô thị/Công thương quận huyện;

- Công an cấp Tỉnh, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

- Các chủ đầu tư; các Ban quản lý dự án khu công nghiệp, dự án khu đô thị mới; các Ban quản lý khu/nhà chung cư, khu đô thị vv...

- Các Trường; các Viện/Trung tâm Quy hoạch; Các Đơn vị tư vấn – thiết kế và Xây lắp.

3- Thời gian và địa điểm tập huấn: Khoá tập huấn dự kiến tổ chức trong 01 ngày vào trung tuần tháng 10 năm 2010 tại Hà nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Để chuẩn bị cho khoá tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn (theo mẫu) trước ngày 10/10/2010 về Phòng Quản lý khoa học - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh xuân – Hà Nội; ĐT: 04-38546685; Fax: 04-35524718; Website: www.amc.edu.vn.; Email:[email protected]

Nơi nhận :
- Như kính gửi,
- Học viện Cán bộ QL XD& ĐT,
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

AN TOÀN CHÁY, NỔ CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tên đơn vị:.............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số điện thoại:............................................ Số Fax:................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

(nếu có)

địa điểm đăng ký học

(Hà nội, Huế hoặc Tp.Hồ Chí Minh)

1

2

...

..................ngày.........tháng...........năm 2010

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)