TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/GSQL-GQ1
V/v ủy quyền làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin
(Đ/c: 604 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 2492/KVCP-KT-TM ngày 07/5/2013của Công ty về việc thực hiện ủy quyền của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục xuất khẩusản phẩm Alumina (Ôxít nhôm) và Hydroxit nhôm, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 14 Luật Hải quan,Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế khi đăngký tờ khai, ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định,Công ty phải nộp thêm 01 bản sao Giấy ủy quyền số 61/UQ-XNK ngày 07/5/2013 củaTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tên và mã số thuế của ngườixuất khẩu ghi trên tờ khai là tên và mã số thuế của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam; tên và mã số thuế của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đượcghi vào ô "người ủy thác" trên tờ khai hải quan; con dấu đóng trên tờkhai hải quan là con dấu của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga