THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/TTg-KTN
V/v hình thức la chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Tr.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 329/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1159/BKHĐT-QLKKT ngày 26 tháng 02 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 284/BXD-QHKT ngày 22 tháng 02 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính ph có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hp đặc biệt theo hưng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và quy định hiện hành về đấu thầu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc