VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 471/VPCP-QHQT
V/v giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Dự án Cụm thủy điện Xê-ca-mản

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà.

Xét đề nghịcủa Tổng công ty Sông Đà tại văn bản số 2302/TCT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007;báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 0178/BCT-NL ngày 04 tháng 01 năm 2008về quá trình đàm phán giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Cụm thủyđiện Xê-ca-mản 1 tại Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Giao Bộ CôngThương chủ trì tổ chức việc đàm phán giữa nhà đầu tư và Tập đoàn Điện lực ViệtNam về giá mua bán điện và quyết định giá mua bán điện, sản lượng điện mua báncủa Dự án Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 (Lào) trong tháng 01 năm 2008, báo cáo kếtquả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Công ty Điện Việt-Lào (G10, Thanh Xuân Nam);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc