BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4171/BHXH-PC
V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời gian qua, các đơn vị dự toán cấp2, cấp 3 trong Ngành đã có nhiều nỗ lực để đưa công tác quản lý tài chính, kếtoán đi vào nền nếp; nhiều biện pháp quản lý được tăng cường; các sai sót đượcphát hiện đã chấn chỉnh kịp thời, từ đó giúp cho hoạt động tài chính kế toáncủa Ngành có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết luận củaKiểm toán Nhà nước và các đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số sai sót, tồn tại, đó là:

- Về chứng từ kế toán: một số chứngtừ chi (BHXH, BHYT và chi quản lý bộ máy) chưa đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy địnhvà dự toán; còn hiện tượng ký thay, lĩnh hộ tiền thiếu giấy ủy quyền theo quyđịnh.

- Về chi mua sắm tài sản, vật tư vănphòng: còn chưa tuân thủ và đảm bảo đầy đủ các thủ tục trong việc đấu thầu, chàohàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu.

- Về chi phục vụ công tác thu, chi:còn mang tính bình quân, thiếu các tiêu chí đánh giá, phân loại nhằm khuyến khích,động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, chi để nâng caohiệu quả sử dụng kinh phí.

Để tăng cường công tác quản lý tài chính,kế toán; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, tồn tại trong thực hiệntại các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểmxã hội Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm,chỉ đạo và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản lý củacán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính kế toán và các bộ phận có liênquan về những quy định hiện hành của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Namtrong công tác tài chính, kế toán như: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lýtài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tàichính, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý, sửdụng các nguồn kinh phí, các loại tài sản, nhà đất, các dự án đầu tư.

2. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệpvụ của đơn vị dự toán cấp trên đối với đơn vị dự toán cấp dưới và trong nội bộmỗi đơn vị theo định kỳ, đột xuất; các thiếu sót được phát hiện phải làm rõnguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý và chấn chỉnhkịp thời.

3. Đơn vị dự toán các cấp, các cá nhânđược giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng các quy định về chứng từ kế toán, đảmbảo chứng từ kế toán phải chặt chẽ, hợp lệ, đúng quy định tại Chế độ kế toánBảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành. Quản lý, sử dụng, mua sắm trang bị,điều chuyển, thanh lý các tài sản phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nướcvà các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Thực hiện chi hỗ trợ đối với cáctập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ thu, chi BHXH, BHYT phải căn cứ vào kết quảcông tác. Xây dựng các tiêu chí để đánh giá chất lượng khi thực hiện công tácthu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tập thể, cá nhân trong và ngoàiđơn vị, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thu,chi BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát và thực hiện đúng các quy định về quản lý,sử dụng lệ phí chi bảo hiểm xã hội. Khắc phục tình trạng để dư nguồn lệ phí chibảo hiểm xã hội qua các năm.

5. Đảm bảo các thủ tục theo đúng quyđịnh khi thực hiện giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, xét duyệt chibảo hiểm y tế và thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;khắc phục tình trạng ký thay, lĩnh hộ tiền chế độ thiếu giấy ủy quyền.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủtrưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốcBHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc thực hiện kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQL (để báo cáo);
- TGĐ (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam;
-Lưu VT, BC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh