BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4172/BCT-KHCN
V/v chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời công văn số EVHN 21/2013 ngày 08 tháng 5năm 2013 của Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam về việc đề nghị chứng nhận sảnphẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ kết quả phân tích mẫu sản phẩm về hàm lượngformaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong cácđiều kiện khử trên sản phẩm dệt may tại chứng thư công bố kết quả giám định số:H214-13-11281; H214-13--11283 (02 chứng thư) ngày 30 tháng 4 năm 2013 (nhận mẫungày 25 tháng 4 và trả kết quả ngày 30 tháng 4 năm 2013) của Viện Nghiên cứu vàThử nghiệm Fiti (Fiti Testing & Research Institute), Hàn Quốc (chứng chỉISO/IEC 17025:2005 do Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) cấp ngày 31tháng 12 năm 2010 và có giá trị đến 30 tháng 12 năm 2014), các mẫu sản phẩmtrên đạt yêu cầu về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các aminthơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sảnphẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam đượcquy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ CôngThương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt,các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khửtrên sản phẩm dệt may.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty Cổ phần EVERPIAViệt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang