BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4173/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thành Việt
(B11-34A Trần Phú - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 59/CV ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Công ty Cổ phần Thành Việt về việc áp giá tính thuế mặt hàng đầu VCD , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 142/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng đầu đọc đĩa VCD không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và đã được quy định giá tại bảng giá nêu trên cụ thể như sau:

1. Nếu nhập khẩu chung với bộ dàn âm thanh Radio cassette hi-fi:

Loại 1 đĩa: 30.00 USD/chiếc.

Loại 2 đến 3 đĩa tính tăng 10%

Loại trên 3 đĩa tính tăng 20%

2. Nếu nhập khẩu riêng biệt

Loại đã được tính quy định cụ thể tên, hiệu thì áp dụng theo mức gí quy định tại bảng giá đối với tên, hiệu cụ thể đó.

Loại chưa được quy định tên, hiệu cụ thể thì áp giá theo quy định tại mục 1 nêu trên.

Khi Công ty có hàng thực nhập. Cục hải quan nơi Công ty đăng ký mở tờ khai sẽ Căn cứ kết quả kiểm hoá hàng thực nhập và bản giá nêu trên để áp giá theo đúng quy định.

Tổng cục hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn