BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4175/TC-CST
V/v: Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Đĩa Tin học Bách Việt
(KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 05/05BV ngày 29/3/2005 của Công ty TNHH ĐĩaTin học Bách Việt về việc xin xác nhận thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩunguyên vật liệu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chínhphủ; Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số51/1999/NĐ-CP ; Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chínhphủ; Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 và Thông tư số 117/2000/TT-BTCngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính, thì: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đĩa CD-Rvà dự án mở rộng nhà máy sản xuất đĩa CD-R do Công ty TNHH Đĩa Tin học BáchViệt thực hiện tại địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy dự án nêu trên đượcmiễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước chưa sảnxuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ sản xuất củadự án trong thời hạn 5 (năm) năm (tính theo năm dương lịch) kể từ khi bắt đầusản xuất.

Đề nghị Công ty TNHH Đĩa Tin học Bách Việt hoàn thành cácthủ tục hồ sơ theo như hướng dẫn tại điểm 1, Mục II Thông tư số 40/2000/TT-BTCvà điểm 1, Mục II Thông tư số 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên (đốivới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, chỉ cầnnêu rõ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănthuộc danh mục C của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ) và liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại để được xétduyệt danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế.

Căn cứ danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế của Bộ Thươngmại cấp cho dự án, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đơn vị đăng ký làm thủ tụcnhập khẩu hàng hóa sẽ theo dõi làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho từng chuyếnhàng cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Đĩa Tin học Bách Việt biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại (để phối hợp);
- Lưu VP, CST,TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp