BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4175/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT linh kiện phụ tùng máy tính

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1232/HQHN-NV ngày 19/8/2003 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng các linh kiện, phụ tùng máy vi tính liên quan đến các công văn số 4862/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2000 của Tổng cục Hải quan và số 5835 TC/TCT ngày 04/6/2003 của Bộ Tài chính. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung hai công văn số 4862/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2000 của Tổng Cục Hải quan và số 5835 TC/TCT ngày 04/6/2003 của Bộ Tài chính không mâu thuẫn như phản ánh của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Công văn số 4862/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc phân loại, áp mã số để tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy tính và bộ phận, linh kiện máy vi tính. Công văn số 5835 TC/TCT ngày 04/6/2003 quy định áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% (năm phần trăm) đối với máy tính và các cụm linh kiện, cụm chức năng, bộ phận, phụ tùng, linh kiện của máy vi tính. Hai văn bản dẫn trên không cùng áp dụng cho một sắc thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ kết quả kiểm tra hàng hoá thực tế nhập khẩu để áp dụng riêng rẽ hai văn bản nói trên theo đúng quy định đối với từng sắc thuế khác nhau.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn