BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4176/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu card màn hình máy tính

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi

Công ty ứng dụng kỹ thuật và thương mại Á Châu
(Phòng 3 nhà A, KTT Viện Thiết kế, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 140703/CV-KTTT ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Công ty ứng dụng kỹ thuật và thương mại Á Châu về thuế nhập khẩu mặt hàng card màn hình máy tính (VGA card), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định số 100/2002/QĐ-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Chú giải 2b, 2c phần XVI: Chú giải nhó 85.34, nhóm 85.42, nhóm 84.73 của Hệ thống điều hoá (HS).

Mặt hàng card màn hình máy tính (VGA card) là bộ phận chức năng được lắp trong CPU của máy tính thuộc nhóm 84.73, mã số 847330.000 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty ứng dụng kỹ thuật và thương mại Á Châu biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn