TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41764/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễnthông
(Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)
MST: 0101334129

Trả lời công văn số 351/TST-KTTKTC ngày 19/5/2015 của Côngty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông hỏi về chính sách thuế liên quan đếnhợp đồng phát sinh năm 2009, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụngđối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam, quy định:

+ Tại tiết b, điểm 2.1.2 mc III phần B quy định về tỷ lệ GTGT:

“b1) Đi vớicác hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giátrị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế GTGT khi xác định s thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế GTGT đối với từng hoạt độngkinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầuphụ. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thìáp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh và mức thuế suất caonhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

b2) Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo cácdịch vụ hướng dẫn lắp đặt; đào tạo, vận hành, chạy thử,nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuếGTGT phải nộp áp dụng tỷ lệ GTGT của từngphần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trịmáy móc thiết bị và giá trị các dịch vụthì áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu tính thuế 30%.”

+ Tại điểm 2.2 mục III phần B quy định về thuế suất thuếGTGT:

“Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT thuế suất quy địnhtại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành một số điều củaNghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 06/12/2008 quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số Điều của Luật thuếGTGT, quy định:

+ Tại điểm 3 mục II phần B quy định về mức thuế suất 10%:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phầnA; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ kỹthuật viễn thông được Ban quản lý dự án các công trình viễn thông ủy thác ký vàthực hiện gói thầu “thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị MAN-Ethernet” (gọi tắt là hợp đồng thiết bị) với nhà thầu Huawei Technologies Co., Ltd trongđó một số dịch vụ kèm theo là một phần của hợp đồng đã ký kết nhằm đưa máy móc,thiết bị đi vào hoạt động thì về thuế GTGT nhà thầu:

- Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướngdẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử, nếu tách riêng được giá trị máy mócthiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng tỷ lệGTGT của từng phần giá trị hợp đồng và mức thuế suất thuế GTGT tương ứng theoquy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với hợp đồng cung cấp máy mócthiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dn lp đặt,đào tạo, vận hành, chạy thử, không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinhdoanh thì áp dụng tỷ lệ GTGT trêndoanh thu tính thuế là 30% và mức thuế suất thuế GTGT 10% cho toàn bộ giá trhợpđồng.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuậtviễn thông biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn