TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41766/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty linh kiện điện tử SEI ViệtNam
(Địa chỉ: Lô C-6,khu Công nghiệp Thăng Long, H. Đông Anh, TP. Hà Nội.
MST: 0101167728)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2015-03 ngày 19/03/2015 của Công ty hỏi về chính sách thuế,Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 106 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày18/06/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về làm thêm giờ quy định:

“Điều 106. Làm thêm gi

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việcbình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theonội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụngngười lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủcác điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ m thêm của người lao động không quá 50% s giờ làm việc bình thường trong 01ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tng số giờ m việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01tháng và tng sốkhông quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một s trường hợp đặc biệt do Chính phủquy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm; …”

Căn cứTiết 2.5, Khoản 2, Điều6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫnthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừkhi xác đnh thu nhập chịu thuế:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trảkhác cho người lao động doanh nghiệp đã hạchtoán vào chi phí sảnxuất kinh doanhtrong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tin thưởng cho người lao động không đượcghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức đượchưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hp đồng lao động; Thỏa ước lao động tậpthể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổngcông ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tàichính của Công ty, Tổng công ty...”

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTCngày 17/6/2011, Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

“2. Sửa đổi, bsung Khoản 1, Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất; kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật...”

Căn cứ côngvăn s 2323/TCT- CS ngày 15/06/2015 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sáchthuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty linh kiện điện tửSEI Việt Nam do nguyên nhân khách quan và có lý do chính đáng (đã báo cáo SởLĐTB và XH) phải làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo mức quy định của BộLuật Lao động thì khoản tiền làm thêm giờvượt quá số giờ làm thêm theo quy định doanh nghiệp thực trả cho người lao độngnếu có đầy đủ chứng từ theo quy định tại các văn bản về thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty linh kiện điện tử SEIViệt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn