TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41767/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP du lịch Kim Liên
(Địa chỉ: số 5-7 ĐàoDuy Anh, Đng Đa,Hà Nội)
MST: 0100107067

Trả lời công vănsố 22/CV-KL ngày 02/6/2015 của Công ty CP du lịch Kim Liên hỏi về chính sách thuế,Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủquy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhậpdoanh nghiệp.

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung một số điều củaThông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế,có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2014, quy định:

+ Tại khoản 2, Điều 6 sửa đổi, bsung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanhtoán không dùng tiềnmặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy địnhcủa các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

- Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

+ Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy địnhvà hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số78/2014/TT-BTC ) như sau:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi h trợ bổsung kiến thứchọc tập tại cơ sở đào tạo; chi h trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao độngcó thành tích tốt trong học tập; chi h trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và nhữngkhoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêutrên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệpđược xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy địnhtại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính.

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồngthì việc xác định 01 tháng lương bìnhquân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng:12 tháng) = 1.000.000.000đồng;

- Các khoản chi khác mang tính chất đặcthù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo vănbản hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Căn cứ quy định trên, trườnghợp công ty CP du lịch Kim Liên có phát sinh các khoản chi phí cụ thểnêu tại công văn hỏi thì đềngh công ty đối chiếu vớicác khoản chi có tính chất phúc lợi chi trựctiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTCnêu trên để hạch toán chi phí theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP du lịch Kim Liên đượcbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn