TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41768/CT-HTr
V/v thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Schindler Lifts (Hồng Kông)
Địa chỉ: Phòng 12A03, Tầng12A Tòa nhà Indochina (IPH), 241 Đường Xuân Thủy,Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 04/2015 đề ngày 16/6/2015 của Công tyTNHH Schindler Lifts (Hồng Kông) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế nhà thầu,Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 6 Mục 1 Chương II quy định đối tượng chịu thuếGTGT.

+ Tại Điều 7 Mục 1 Chương II quy định thu nhập chịu thuếTNDN.

+ Tại Điều 12 Mục 3 Chương II quy định về thuế GTGT theophương pháp trực tiếp:

1. Doanh thu tính thuế GTGT

... b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Namhoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặcNhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hn hợp đ giao bớt một phần giá trị công việchoặc hạng mục cho nhà thu phụ được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách cácNhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phân công việc hoặc hạngmục tương ng được liệt kê kèm theo Hợp đồngnhà thu thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài khôngbao gồm giá trị công việc do Nhà thu phụ Việt Nam hoặc Nhà thu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hp đng với các nhà cung cấp tại Việt Nam đ mua vật tư nguyên vật liệu, máy mócthiết bị đ thực hiện hợp đng nhà thu và hàng hóa, dịch vụ đ phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộchạng mục, công việc mà Nhà thu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thu nước ngoài.

...2. Tỷ lệ % đ tính thuế GTGT trên doanh thu:

a) Tỷ lệ % đ tính thuế GTGT trên doanh thu đi với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % đ tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo him; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gn với hàng hóa; xây dng, lp đặt có bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

…”

+ Tại Điều 13 quy định về thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp:

1. Doanh thu tính thuế TNDN

... b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Namhoặc Nhà thu phụ nướcngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thu phụ nước ngoài nộp thuế theophương pháp hỗn hợp để giao bớt một phn giá trị công việc hoặc hạng mục đượcquy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụViệt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phn công việc hoặc hạng mục tương ứngđược liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầunước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầuphụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Nhà thu nước ngoài ký hợp đồng với các nhàcung cấp tại Việt Nam đ mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đ thực hiện hợp đồng nhà thu và hàng hóa, dịch vụ đ phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộchạng mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

...2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanhthu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phi, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phi, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại ch (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điu khoản thương mại quốc tế - Incoterms}

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo him, thuê giàn khoan

5

Riêng:

- Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino;

10

- Dịch vụ tài chính phái sinh

2

...4

Xây dựng, lp đặt có bao thu hoặc không bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

2

…”

+ Tại khoản 1 Điều 17 quy định hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư s 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đi với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam.”

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty là nhà thầu nước ngoài (nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phươngpháp tỷ lệ tính trên doanh thu) thực hiện gói thầu “Thi công lắp đặt hệ thốnggiao thông trục đứng” của Dự án “Tòa nhà trụ sở chính ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank Tower” theo Hợp đồng số BP06-SHK-VTB-2014 ngày 05/10/2014giữa Công ty với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Hợp đồng nhà thầu), giátrên hợp đồng đã bao gồm tất cả thuế, phítheo quy định, trong hợp đồng tách riêng giá trị vật tư, máy móc, thiết bị vàcác dịch vụ lắp đặt, dịch vụ quản lý thì tng phần giá trị công việc theo Hợpđồng nhà thầu được áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN và thuế GTGT trên doanh thutương ứng với hoạt động kinh doanh đó, cụ thểnhư sau:

- Đi với vật tư, máy móc, thiết bị nhậpkhu:

+ Thuế GTGT: Công ty nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định.

+ Thuế TNDN: Tỷ l 1%.

- Đối với dịch vụ quản lý:

+ Thuế GTGT: 5%.

+ Thuế TNDN: 5%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thầu phụ với Công ty TNHHSchindler Việt Nam để giao btphần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Ngân hàngTMCP công thương Việt Nam (trong Hợp đồngnhà thầu đã quy định Schindler Việt Nam là nhà thầu phụ) thì doanh thu tính thuếnhà thầu của Công ty không bao gồm giá trị công việc do Công ty TNHH SchindlerViệt Nam thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2 (quản lý Ngân hàng TMCP công thương VN);

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn