BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4177/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhập khẩu thép cơ khí chế tạo

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
- Tổng công ty thép Việt Nam
(91 Láng Hạ, Hà Nội)
- Công ty xây lắp thương mại
(605 Minh Khai, Hà Nội)
- Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ
(đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây
(TX Hà Đông, Hà Tây)
- Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu
(229 Tây Sơn, Hà Nội)
- Công ty Hà Nội ChingHai
(780 Minh Khai, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 1885/PTM-PC ngày 16/7/2003 của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, số 2432/T-XNK ngày 25/7/2003 của Tổng công ty Thép Việt Nam, số 234 CV-XLTM I ngày 16/7/2003 của Công ty Xây lắp thương mại I, số 369/MAT-CVHQ ngày 14/7/2003 của Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ, số 386/2003/XNK ngày 29/6/2003 của Công ty Vật tư tổng hợp Hà Tây, số 82/HNCH ngày 24/7/2003 của Công ty Hà Nội Chinghai và hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương xử lý thuế nhập khẩu đối với các lô hàng thép chế tạo nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 29/4/2003 (ngày ban hành văn bản số 4294 TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu đối với thép chế tạo). Sau khi trao đổi thống nhất với ý kiến với Tổng cục Thuế, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập hợp, kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng nhập khẩu khai báo là thép cơ khí chế tạo đã nhập khẩu trước ngày 29/4/2003, căn cứ vào các tài liệu có liên quan để xác định chính xác hàng nhập khẩu có đúng là thép cơ khí chế tạo hay không. Việc kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

2. Đối với những lô hàng có kết quả kiểm tra xác định hàng thực tế nhập khẩu đúng là thép cơ khí chế tạo thì được áp dụng mức thuế suất 0% (không phần trăm) quy định tại công văn số 4294 TC/TCT ngày 29/4/2003 của Bộ Tài chính. Việc áp dụng mức thuế suất 0% đối với từng lô hàng cụ thể do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định căn cứ vào kết quả kiểm tra.

3. Việc xử lý thuế nhập khẩu của các lô hàng khai báo là thép cơ khí chế tạo nêu trên phải theo đúng quy trình của Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về xử lý các khoản nợ do nguyên nhân khách quan.

4. Trong khi chưa có kết quả kiểm tra các lô hàng nhập khẩu khai báo là thép cơ khí chế tạo, chưa cưỡng chế đối với các trường hợp đã áp dụng mức thuế suất 40% nhưng còn nợ thuế, chưa hoàn lại thuế đối với các trường hợp đã nộp thuế theo mức thuế suất 40%.

Tổng Cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp biết, phối hợp để thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng