TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/GSQL-GQ1
V/v đơn vị tính hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH TOYO - Việt Nam;
(106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty Cổ phần DV - GN - VT Ưu Vận.
(386 - 388 đường Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18.4/TVC/TCHQ của Công ty TNHH TOYO- Việt Nam, văn bản của Công ty Cổ phần DV - GN - VT Ưu Vận về việc ghi tiêuchí đơn vị tính trên tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có ý kiến như sau:

Về việc ghi tiêu chí đơn vị tính trên tờ khai hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTCngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính ban hành về mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; điểm 3 công văn số 3742/BTC-TCHQ ngày 27/3/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty nêu cụ thểtên hàng, cách thức khai báo trên tờ khai hải quan và gửi về Tổng cục Hải quanđể được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn