TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 3500/HQHP-GSQLngày 20/6/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc vướng mắc C/O số tham chiếuE12470ZZ0001F016 cấp ngày 23/5/2012 thuộc tờ khai số 10551NKD01 ngày 01/6/2012và C/O số tham chiếu E12470ZZ0001K109 cấp ngày 7/6/2012 thuộc tờ khai 11541NKD01ngày 15/6/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ và công văn dẫntrên của Cục Hải quan Hải Phòng cho thấy: đây là trường hợp mua bán qua bên thứba (giữa hai công ty của Trung Quốc và đối tác là công ty tại Việt Nam). CácC/O đã thể hiện các thông tin theo quy định cho trường hợp mua bán ba bên tạiThông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011. Lưu ý công văn số 7180/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2009được ban hành để hướng dẫn cho trường hợp vướng mắc khác của C/O mẫu D và tạithời điểm ban hành công văn này, C/O mẫu E không được chấp nhận trong trườnghợp có hóa đơn nước thứ 3. Theo đó, nếu không có nghi ngờ nào khác thì các C/Onày được chấp nhận cho hàng hóa hưởng ưu đãi theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn