TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 418/TCT-ĐTTN
V/v: Thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E CON

Trả lời văn thư đề ngày 06/01/2006 của Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Đối với Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd:

Theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd là nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu thực hiện, cụ thể như sau:

+ Thuế GTGT: 3% trên doanh thu (GTGT 30% x thuế suất thuế GTGT 10%)/

+ Thuế TNDN: 2% trên doanh thu.

Bên Việt Nam (Liên danh Cienco 1 - Cienco 6 - Tedi South) có trách nhiệm thực hiện việc ckê khai, khấu trừ vào nộp vào NSNN trước khi thanh toán cho Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd.

- Đối với Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con là nhà thầu phụ trong nước: Thực hiện việc xuất hóa đơn, tính thuế, kê khai và nộp thuế theo các quy định hiện hành và thuế trên phần doanh thu thực hiện hợp đồng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thông báo cho các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến