BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo công tác thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý học bổng ngoài ngân sách cho họcsinh, sinh viên theo Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho ngườihọc trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện chươngtrình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá kếtquả triển khai Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT giai đoạn 2012-2014 nhằm chỉ đạocông tácquản lý họcbổng ngoài ngân sách trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiệncác nội dung sau:

1. Các sở giáo dục và đào tạo báo cáo số học sinh tạicác cơ sở giáo dục trực thuộc; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳngvà trung cấp chuyên nghiệp báo cáo số học sinh, sinh viên của trường đã đượcnhận học bổng tài trợ ngoài ngân sách từ năm 2012 đến nay theo mẫu báo cáo gửikèm.

2. Theo trách nhiệm được quy định tại Điều 8 và Điều 9Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT các đơn vị báo cáo việc triển khai công tác này giaiđoạn 2012-2014; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và ý kiếnđề xuất.

Báo cáo được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điệntử trước ngày 15/9/2014 theo địa chỉ [email protected] và bằng văn bản trướcngày 25/9/2014 theo địa chỉ Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục vàĐào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Hà Minh, điệnthoại: 0945.119.888.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Đơn vị: .............................................

MẪU BÁO CÁO SỐ HỌC SINH, SINH VIÊNĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TÀI TRỢ

(Kèm theo công văn số: 4180/BGDĐT-CTHSSV ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Năm

Tên học bổng

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân tài trợ

Tiêu chuẩn HSSV được nhận

Số suất

Trị giá một suất

Đặc điểm học bổng

(Tiếp nhận trực tiếp hay thông qua đơn vị quản lý cấp trên; trao 1 lần, hàng năm, cả khoá học,)

Các yêu cầu khác của nhà tài trợ

………, ngày tháng năm 2014

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)