BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4182 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho công trình viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

Kính gửi:Công ty TNHH SWA Việt Nam

Trả lời công văn không số đề ngày 09/11/2004 củaCông ty TNHH SWA Việt Nam về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịchvụ thiết kế kiến trúc, điện, nước cho công trình viện trợ nhân đạo, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:"hàng hoá bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhânđạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam" thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT. Do đó, trường hợp Công ty TNHH SWA Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kếkiến trúc, điện, nước cho Tổ chức Phi Chính phủ quốc tế Đông Tây hội ngộ (EMWF)để viện trợ nhân đạo thì dịch vụ mà Công ty cung cấp là đối tượng chịu thuếGTGT. Công ty TNHH SWA Việt Nam khi xuất hoá đơn GTGT cho Tổ chức EMWF phảitính thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty TNHH SWA Việt Nam giao mộtphần việc của công trình dự án nêu trên cho các nhà thầu phụ thì các nhà thầuphụ thực hiện tính thuế, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuếGTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH SWA ViệtNam được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến