BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4184/BCN-HTQT
V/v xuất nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chinh phủ và Quyết đinh, Thông tư liên quan của Bộ Công nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục Hảiquan

Nhằmđảm bảo kiểm soát tốt việc xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng thuộc Công ước cấmphát triển, sản xuất, tàng trữ và phá huỷ vũ khí hoá học theo tinh thần cam kếtquốc tế đã ký, thời gian qua Bộ Công nghiệp đã chủ trì xây dựng để trình banhành và ban hành các quy định cụ thể liên quan nêu tại các văn bản dưới đây:

- Nghịđịnh số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước pháttriển sản xuất, tàng trữ và phá huỷ vũ khí hoá học (Điều 5, Điều 9 và Phụ lụcsố 4);

-Quyết định 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Công bốdanh mục hoá chất cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;

-Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 của Bộ Công nghiệp Hướng dẫn quản lýxuất khẩu nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất matuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Côngnghiệp (Mục 1 Phần I; Mục 2 Phần II và Phụ lục số 2).

Theotinh thần các văn bản nói trên, Bộ Công nghiệp được Chính phủ phân công trựctiếp quản lý giải quyết việc cấp phép xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng thuộcdiện kiểm soát của Công ước đã nêu.

Để tạothuận lợi trong phối hợp xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhậpkhẩu của các hoá chất Bảng, tránh tình trạng để doanh nghiệp phải liên hệ vòngvèo gây mất thời gian và chi phí, Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quanthông báo cho các Chi Cục Hải quan thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước địachỉ của đơn vị đầu mối của Bộ chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết các vấn đề nóitrên như sau:

Vụ Hợptác Quốc tế - Bộ Công nghiệp

54 HaiBà Trưng, Hà Nội

Điệnthoại/ fax: 04. 8 246 762

Fax:04. 8 265 303

E mai:[email protected]

Xintrân trọng cám ơn sự hợp tác của Tông cục Hải quan ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đổ Hữu Hào