BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4184/TC-VP
V/v Đính chính Quyết định 149/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện KSNDTC, Toà án NDTC.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan thuộc TƯ của các đoàn thể
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 9 tháng 12 năm 2002 Bộ Tài chính đã ký Quyết định 149/2002/QĐ-BTC về việc ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng. Do sơ suất trong việc tập hợp bảng giá tối thiểu nên đã có sai sót về đơn vị đo của mặt hàng Bulông, ốc vít, lò so, long đen. Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

Mặt hàng tại Quyết định 149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính

Đính chính

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (USD)

* bu lông, ốc vít, lò so, long đen:

+ Loại do các nước sản xuất

-- Đường kính 17-20 cm

-- Đường kính 17-20 mm

Kg

0,6

-- Đường kính 13-16 cm

-- Đường kính 13-16 mm

Kg

1,0

-- Đường kính 9-12 cm

-- Đường kính 9-12 mm

Kg

1,5

-- Đường kính 5-8 cm

-- Đường kính 5-8 mm

Kg

2,0

-- Đường kính 2-4 cm

-- Đường kính 2-4 mm

Kg

2,5

+ Loại do Trung quốc sản xuất tính bằng 70% loại do các nước khác sản xuất

Bộ Tài chính xin thông báo để các đơn vị được biết và thành thật cáo lỗi.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã