VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4186/VPCP-KTN
V/v thực hiện dự án thành phần 1 - Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 2775/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2011), ý kiến của các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3357/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011),Tài chính (công văn số 7794/BTC-ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2011) và Ủy ban nhân dâncác tỉnh: Bến Tre (công văn số 2049/UBND-TCĐT ngày 25 tháng 5 năm 2011), TràVinh (công văn số 1509/UBND-KTKT ngày 31 tháng 5 năm 2011) về một số nội dungliên quan đến hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thành phần 1 - Dự án xây dựng cầuCổ Chiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2526/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 4 năm2011, đàm phán với Nhà đầu tư BOT về các vấn đề liên quan. Trong trường hợp Nhàđầu tư BOT không thực hiện được Dự án, Bộ Giao thông vận tải xem xét, lựa chọnNhà đầu tư BOT khác theo đúng quy định hiện hành, sớm triển khai Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý