BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4188/BTC-CST
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại Huy Phát.
- Công ty TNHH TM-DV SX Hợp Phong
- Công ty TNHH DV-TM Tân Thanh Thiên

Trả lời công văn số 03/TCHC ngày 16/3/2009 của Công ty TNHHthương mại Huy Phát, công văn ngày 20/3/2009 của Công ty TNHH TM-DV SX HợpPhong, công văn số 036/NBSC-CV ngày 18/3/2009 của Công ty TNHH DV-TM Tân ThanhThiên đề nghị hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ngày 21/1/2009, Thủ tướngChính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg quyết định giảm 50% mức thuếsuất thuế GTGT cho một số nhóm mặt hàng. Để thực hiện Quyết định số16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009, côngvăn số 2367/BTC-CST ngày 3/3/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT (công văn gửi kèm).

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường