BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4188/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 694/HQLA-NV ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Cục Hải quan Long An về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Hải quan đã xác định được hàng hoá, hoàn thành thủ tục hải quan và thông quan, sau đó doanh nghiệp mới trưng cầu giám định lại trọng lượng, chất lượng của lô hàng nhập khẩu (trong điều kiện hàng không còn nằm trong sự quản lý của Hải quan thì Chứng thư giám định không có giá trị pháp luật để Hải quan thì Chứng thư giám định không có giá trị pháp luật để Hải quan Căn cứ giải quyết vướng mắc về lô hàng nhập khẩu.

2. Khi làm thủ tục thanh khoản Tờ khai, Hải quan Long An cần căn cứ vào hồ sơ hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để thanh khoản.

Quy định về giám định hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ và Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, theo hợp đồng mua bán.

Từ quy định trên, đề nghị Cục Hải quan Long an xem xét cụ thể hồ sơ lô hàng nhập khẩu để giải quyết.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính