VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4189/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt chủ trương lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Công văn số 777/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2015), ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1949/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 5 năm 2015), về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy
giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện việc lập nhiệm vụ quy hoạch di tích nói trên theo quy định hiện hành; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định