VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4189/VPCP-QHQT
V/v đưa Dự án Quản lý chất thải nguy hại TP Hà Nội vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4852 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 8 năm 2003) về việc đưa Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đưa Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý chất thải nguy hại của thành phố Hà Nội vào danh mục dự án sử dụng tài trợ của Nauy.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 7399TC/TCĐN ngày 17 tháng 7 năm 2003), của Bộ Ngoại giao (công văn số 1773-CV/NG-CÂu2 ngày 15 tháng 7 năm 2003) và của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1780/BTNMT-HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2003) trong quá trình xây dựng văn kiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao