TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam
(Địa chỉ: 191 đường La Thành, Hà Nội)

Trả lời công văn số 7704-215 ngày 7/5/2013của Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 vàĐiều 2 Luật Đầu tư thì quy định về hoạt động đầu tư không phân biệt đối xử nhàđầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.Do vậy, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan đang cóhiệu lực như sau:

- Luật Hải quan

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/1/2006 của Chính phủ

- Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày6/12/2010 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính

2. Quy định cơ bản về hải quanmà các nhà đầu tư nước ngoài cần biết khi thực hiện:

Vì không phân biệt đối xử giữa nhàđầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, nên thủ tục hải quan thực hiện theocác văn bản nêu trên. Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu thực hiện, trường hợp cóvướng mắc thì gửi đến cơ quan hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

3. Các điểm thông quan chính ởViệt Nam, điều kiện hoạt động của các điểm này, thời gian quy định để làm thủtục hải quan đối với hàng hóa do các nhà đầu tư nước ngoài nhập vào Việt Nam đểthực hiện các dự án về hạ tầng:

Ở Việt Nam hiện nay có 34 Cục Hảiquan các tỉnh thành phố và 169 Chi cục Hải quan (bao gồm Chi cục Hải quan cửakhẩu và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu) phân bổ từ phía Bắc đến phía Nam.

Theo quy định thì Chi cục Hải quansẽ là nơi tiếp nhận và xử lý các tờ khai nhập khẩu, người nhập khẩu được lựachọn nơi mở tờ khai nơi thuận tiện nhất (trừ một số trường hợp có quy địnhriêng như nhập gia công, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu…).

Hiện nay, hàng nhập khẩu từ nướcngoài vào Việt Nam qua một số cảng lớn như Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh,Hà Nội…

Thời gian quy định để làm thủ tụchải quan theo giờ hành chính của nhà nước. Trong trường hợp phải thực hiệnngoài giờ thì người khai hải quan phải có đăng ký trước bằng văn bản tùy thuộcvào điều kiện thực tế của cơ quan hải quan, cơ quan hải quan sẽ xem xét, chấpthuận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha