TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TXNK-PL
V/v phân loại mặt hàng bình đựng dịch dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT.
(Đ/c: Số 29, Tổ 50, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được Công văn số 168/CV-TNT ngày 26/12/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT về việc áp mã thuế hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10922/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 117/CV-TNT ngày 03/11/2015 của Công ty nêu vướng mắc về mã số của mặt hàng Bình đựng dịch. Vì vậy, đề nghị Công ty tham khảo nội dung trả lời tại công văn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PL-Thủy (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh