TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41919/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mạivà Dịch vụ Hoàng Mai
Đ/c: S 64/5 Trường Chinh, Phường Hoàng Liệt,Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
MST: 0101414617

Trả lời công văn số 15/2015/CV /HMC ngày 28/05/2015 của Côngty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàng Mai (sau đây gọi tắt là Công ty)hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 14 Điều 10 Chương II quy định về thuế suất 5% gồm:

Điều 10. Thuế suất 5%

14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịuthuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 11 Chương II quy định về thuế suất 10% như sau:

“Điều 11. Thuế sut 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điu 4, Điu 9 và Điu 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được ápdụng thng nhất cho tng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâunhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

…”

- Căn cứ Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trờicho Giáo dục mầm non.

Căn cứ các quy định trên:

- Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các văn bản pháp luậtcó liên quan để xác định các mặt hàng Công ty sản xuất, kinh doanh có phải là đồ chơi trẻ em hay không. Trường hợpCông ty sản xuất, kinh doanh các loại mặt hàng là đồchơi ngoài trời cho học sinh mầm non dưới 6 tuổi, các mặt hàng này thuộc Danh mụcthiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012của BộGiáo dục và đào tạo thì các mặt hàng này áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.Khi Công ty bán các mặt hàng này cho khách hàng (bao gồm cả hàng hóa sản xuấttrong nước và hàng hóa nhập khẩu) thì Công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT theo quy định, thuế suất thuếGTGT 5%.

- Đối với các mặt hàng không phải là đồ chơi trẻ em, không được quy định tạiĐiều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.Khi bán các mặt hàng nàyCông ty xuất hóa đơn GTGT 10% theo quy định.

- Các mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10% được áp dụng thng nhất cho từng loại hàng hóa, dịchvụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Sản xuất - Thươngmại và Dịch vụ Hoàng Mai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Thanh Xuân;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn