BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4192/BNN-KH
V/v Xuất Dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng, vắc xin phòng trừ dịch bệnh

Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Nghệ An, Tĩnh, Quảng Ngãi
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyếtđịnh số 2187/QĐ-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ về việcxuất thuốc sát trùng, vắcxin dự trữquốc gia hỗ trợ chocác địa phươngphòng chống dịch bệnh, BộNông nghiệp Phát triểnnông thôn yêu cầu cácđơn vị thựchiện như sau:

1. Công ty TNHH mộtthành viên Thuốc thú y Trungương thực hiện xuất khôngthu tiền 65.000 lít Benkocid dựtrữ quốc gia để hỗtrợ cho tỉnhNghệ An 20.000 lít, tỉnh Tĩnh20.000 lít, tỉnh Quảng Ngãi 25.000 lít; Xuất khôngthu tiền 50.000 liều vắc xinLMLM type O dự trữ để hỗ trợcho tỉnh Nghệ An 10.000 liều, tỉnh Quảng Ngãi40.000 liều; Xuất không thu tiền10.000 liều vắc xin tụ huyếttrùng để hỗ trợ chotỉnh Nghệ An; Xuất không thutiền 175.000 liềuLMLM 3 type để hỗ trợ cho tỉnh Tĩnh 75.000 liều tỉnhQuảng Ngãi 100.000 liều; Xuất khôngthu tiền 110.000 liều vắc xindịch tả heođể hỗ trợcho Nghệ An 10.000 liều tỉnh Tĩnh 100.000 liều kịp thờiphòng chống dịch bệnh giasúc.

2. Đơn vị dựtrữ nói trênđảm bảo đủsố lượng, chất lượng hóachất sát trùng Benkocid, vắc xin tổ chức đónggói, vận chuyển giao hàngdự trữ tạitrung tâm tỉnh được thuậnlợi; Việc xuất kho dựtrữ theo đúng quy địnhhiện hành của Nhà nước;kịp thời báo cáo kếtquả thực hiện xuất hóachất sát trùng về BộNông nghiệp Phát triểnnông thôn, các Bộ ngànhliên quan kế hoạchbổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dựtrữ phải lập dự toánchi phí bốc xếp, đóng gói,vận chuyển, giao nhận hóachất sát trùng, vắc xindự trữ quốcgia báocáo kết quảthực hiện cho Bộ Tàichính xem xét, giải quyếtcấp đủ kinhphí.

3. Cục Thú y trách nhiệm chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn địa phương các đơnvị dự trữthực hiện đúng yêu cầu,quy định hiện hành củaNhà nước về việc xuất sử dụngQuỹ dự trữquốc gia, đồng thời đảmbảo chất lượng hóa chấtsát trùng để cung ứngcho tỉnh phòng trừ dịchbệnh.

4. Đơn vị tiếpnhận hóa chất sát trùngdự trữ quốcgiađịa phương phải đượcgiao nhiệm vụ ủyquyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND cáctỉnh: Nghệ An, Tĩnh, QuảngNgãi chỉ đạo tựchịu trách nhiệm về việcsử dụng sốhóa chất sát trùng, vắcxin đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo yêucầu phòng, chống dịch bệnhgia súc khôngđể lây lan kịp thờibáo cáo kếtquả thực hiện về BộNông nghiệp Phát triểnnông thôn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản giá (Bộ T/C);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần