BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4193/BNN-TY
V/v: Hỗ trợ vắc xin LMLM từ quỹ dự trữ QG cho tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo củaCục Thú y từ đầu tháng 11/2010 đến nay, dịch Lở mồm long móng đã xảy ra tại 59bản của 21 xã thuộc 05 huyện là Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Mai Sơn và YênChâu, với tổng số gia súc mắc bệnh là 1.673 con.

Để bao vây,khống chế và nhanh chóng dập dịch, ngày 02/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Lađã có Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc công bố dịch LMLM gia súc trên địa bàntoàn tỉnh Sơn La.

Ngày 10/12/2010,UBND tỉnh Sơn La có công văn số 2969/UBND-KTN về việc đề nghị Chính phủ, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng từ quỹ dựtrữ quốc gia giúp địa phương chống dịch, với số lượng cụ thể như sau:

- Vắc xin tamgiá (type O, A, Asia 1): 42.100 liều;

- Vắc xin typeO: 212.500 liều.

Để giúp tỉnh SơnLa có vắc xin nhanh chóng dập tắt dịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ không thu tiềncho tỉnh Sơn La, với số lượng vắc xin cụ thể như sau:

- Vắc xin tamgiá (type, O, A, Asia 1): 42.100 liều;

- Vắc xin typeO: 150.000 liều.

Kính đề nghị Thủtướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- UBND tỉnh Sơn La;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần