BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4193/BTC-CST
V/v hoàn thuế GTGT của nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 06, Cụm c
ông nghiệp Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng)

Bộ Tài chính nhận được vănthư số 28/CT-KTTV ngày 28/12/2015 của Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam (ATP Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của lượng nguyên liệu Vonfram WO3 lót lò nung nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/Q H13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 15Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 31/12/2013) và khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; thì trường hợp:

ATP Việt Nam ký hợp đồng số ATCVN-ATCHK-2013 ngày 01/12/2012 với Công ty TNHH Vonfram Á Châu (ATP HK) gia công sản phẩm Ferro Vonfram; để gia công mặt hàng Ferro Vonfram, ATP Việt Nam phải xây dựng lò luyện kim nung Vonfram nóng chảy, cấu tạo của lò nung phải có một lớp dày Vonfram WO3 (Ferro Tungsten) lót lò, khối lượng sản phẩm này sẽ tồn tại lâu dài cùng với lò nung và chỉ thu lại được khi phá dỡ lò; ATP HK và ATP Việt Nam đã ký hợp đồng số ATC20121203 ngày 5/12/2012 mua bán 80 tấn Ferro Tungsten; theo s phụ kiện số 062013 ngày 17/4/2013 thuộc hợp đồng gia công số ATCVN-ATCHK-2013, văn bản ngày 18/01/2013 của ATP HK và trình bày của Công ty thì ATP HK đồng ý chuyển đổi hợp đồng số ATC20121203 ngày 5/12/2012 (mua bán 80 tấn Ferro Tungsten) sang hợp đồng thuê mượn phục vụ cho hợp đồng gia công, ATP Việt Nam thuê 80 tấn quặng để dùng lót lò nung và phải trả phí, mức phí sẽ điều chỉnh theo thời gian thuê - mượn thực tế, ATP HK giữ nguyên quyền sở hữu hợp pháp đối với số quặng đã cho mượn có thời hạn; nếu ATP Việt Nam có chứng từ nộpthuế GTGT khâu nhập khẩu của lô hàng quặng lót lò, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với tiền thuê quặng theo thỏa thuận với bên cho thuê và đáp ứng đy đủ các điều kiện khác về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định thì ATP Việt Nam được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu của 80 tấn Ferro Tungsten lót lò nung nêu trên.

Về mặt thủ tục, trường hợp ATP Việt Nam chuyn đi hợp đồng mua bán số ATC20121203 ngày 5/12/2012 sang hợp đồng thuê mượn mặt hàng Ferro Tungsten để phục vụ cho hợp đồng gia công thì ATP Việt Nam phải thực hiện khai bổ sung hồ hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư s 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam để biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-Cục thuế Tp.Hải Phòng;
-TCT; Vụ PC;TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).(9b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi