VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4193/VPCP-QHQT
V/v phạm vi triển khai thực hiện dự án "Phát triển đô thị các tỉnh miền núi phía Bắc" vay vốn WB

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 874/BXD-PTĐT ngày15 tháng 5 năm 2013 về phạm vi triển khai thực hiện dự án "Phát triển đôthị các tỉnh miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan làm việc với WB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1418/TTg-QHQT ngày 17 tháng 8 năm 2011, số 4807/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 7 năm2012 và số 1562/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 02 năm 2013; xem xét các phương án nêutại văn bản trên của Bộ Xây dựng; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam