BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4196/BNN-CB
V/v: Điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp vào quy hoạch tổng thể các KCN của cả nước đến năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời văn bảnsố 8290/BKH-QLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việcgóp ý kiến về Đề án điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp vàoquy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp đến năm 2020, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đến nay, toàntỉnh Đồng Tháp đã có 03 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích 580ha, giai đoạn 1 đầu tư xong cơ sở hạ tầng và đưa vào hoạt động 254 ha, tỷ lệđăng ký đầu tư đạt 85%. Tính đến năm 2010 đã thu hút được 55 dự án với tổng vốnđầu tư 3.566 tỷ đồng và 21,2 triệu USD, thu hút 14.000 lao động. Tuy nhiên, sovới tổng diện tích được quy hoạch thì tỷ lệ điền đầy còn thấp (khoảng 44%), khảnăng thu hút vào giai đoạn II chưa rõ.

2. Về ý kiếntham gia: Các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp dự kiến điều chỉnh bổ sung đến năm2020 là 2.476 ha (trong đó các khu công nghiệp mở rộng là 726 ha, các khu côngnghiệp bổ sung là 1.750 ha). Mặc dầu không ảnh hưởng đến diện tích và sản lượnglúa của tỉnh (1% diện tích đất nông nghiệp và 0,5% sản lượng) song để các khucông nghiệp phát huy hiệu quả, đề nghị bổ sung làm rõ thêm:

- Các ngành nghềdự án dự kiến đầu tư vào các khu công nghiệp cần phân tích rõ hơn khả năng thuhút đầu tư, lợi thế (giao thông, hạ tầng) tính chất sản phẩm gắn với thịtrường, phần này trong đề án có nêu, song còn chung chung. Trên cơ sở đó để xácđịnh quy mô các khu công nghiệp phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch “treo” gâylãng phí.

- Đánh giá nhữngtác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân (số người, số hộ gia đình, laođộng bị mất việc làm, phải chuyển đổi nghề… hướng giải quyết), nhằm đảm bảosinh kế và an sinh xã hội cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất.

- Giải pháp đểthu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp.

- Chính sách cụthể để thu hút đầu tư phát triển sản xuất trong các khu công nghiệp.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tưxem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng