UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4196/UBND-TM
V/v Tạm dừng mua sắm mới phương tiện đi lại ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước từ ngày 01/6/2006

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Các Sở - ngành và đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Kho bạc Nhà nước quận, huyện.

Thực hiện Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4844/STC-CS ngày 12 tháng 6 năm 2006 về tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước từ ngày 01 tháng 6 năm 2006; Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết như sau:

1. Trước mắt các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước của thành phố quận - huyện tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

2. Hiện nay, có một số cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước đã được Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản chấp thuận cho mua sắm mới phương tiện đi lại trước ngày 01 tháng 6 năm 2006, nhưng chưa kịp mua sắm mới; Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước này được tiếp tục làm thủ tục mua sắm mới phương tiện đi lại và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm giải ngân cho các đơn vị hoàn tất thủ tục mua sắm.

3. Đối với việc trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, tùy từng trường hợp cụ thể, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, quyết định.

4. Đối với các trường hợp đề xuất mua sắm xe tải, xe cứu thương (không thuộc phương tiện đi lại) cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước; căn cứ nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước, giao Sở Tài chính xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;
- VP HĐ-UB: CPVP;
- Tổ TM, Các Tổ NCTH;
- Lưu (TM/P) P.190

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín