BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4197TC/TCHQ
V/v: thời gian cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho DN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi:- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính nhận được công văn của Công ty TNHHNông hải sản XD TM Viễn Thắng đề nghị được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiếtbị. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến trao đổi với Quý Uỷ ban như sau:

Căn cứ Điểm 1 Thông tư 113/2003/TT-BTC ngày27/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho cácđối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, trường hợp đơn vị nhập khẩu máy móc, thiếtbị trước khi được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cũng được miễn thuế nhậpkhẩu, nhưng thời gian không quá 2 (hai) tháng (được tính tròn là 60 ngày theolịch) kể từ ngày nhập khẩu đến ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứngnhận ưu đãi đầu tư.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Nônghải sản XD TM Viễn Thắng thì: Ngày 15/10/2002, Công ty đã nộp đơn xin cấp ưuđãi đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và được Uỷ ban Nhân dânThành phố cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ngày 31/12/2002 (sau 77 ngày).Trong thời gian đó, ngày 30/10/2002, Công ty tiến hành nhập khẩu lô hàng dâychuyền máy cấp đông siêu tốc. Tại thời điểm nhập khẩu, do Công ty chưa có Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư nên không được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theoquy định. Sau khi có được Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Công ty đã đề nghịđược làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho số hàng nêu trên. Nhưng do thời giantừ ngày Công ty nhập khẩu hàng hoá (30/10/2002) đến ngày Công ty được cấp Giấychứng nhận đầu tư (31/12/2002) là 61 ngày (quá hạn 01 ngày) nên Công ty khôngđược giải quyết miễn thuế.

Để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và đảm bảotính minh bạch của các văn bản pháp quy, Bộ Tài chính đề nghị Quý Uỷ ban xemxét và có ý kiến đối với trường hợp cụ thể này. Cảm ơn sự hợp tác của Quý Uỷban.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung