BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4198/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động bảo hành, sửa chữa sản phẩm của DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

Hiệnnay, Cục Hải quan địa phương đang vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục táinhập các sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tạiViệt Nam để bảo hành, sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, sau đótái xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

-Tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủquy định:“Thương nhân được quyền tạm nhập hàng hóa mà thương nhân đã xuấtkhẩu để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuấtkhẩu trả lại thương nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập – tái xuất giải quyết tạiHải quan cửa khẩu”.

-Tại điểm 3.a, phần II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thươngmại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiđược tạm nhập các hàng hóa sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:“Sảnphẩm đã XK để bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái XK".

-Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1a, Điều 21, Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định:Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ quyđịnh của pháp luật về đầu tư, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung vănbản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Dovậy, căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến đối với doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài nhưng trong giấy chứng nhận đầu tư không có hoạt động bảo hành, sửachữa thì có được tái nhập sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Namđể sửa chữa, bảo hành không?

Tổngcục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường