BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 4198/TCT-CS
V/v chính sách thuế áp dụng đối với Văn phòng công chứng tư

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11427/CT-HTrngày 21/8/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc áp dụng chính sáchthuế đối với Văn phòng công chứng tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế GTGT:

Tại điểm 3.19 MụcII Phần B Thông tư số 30/ 2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Mức thuế suất10% đối với hàng hoá, dịch vụ: "Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tưvấn khác".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cácVăn phòng công chứng tư có hoạt động thu phí dịch vụ thì khoản thu này phảichịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

2) Về ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN:

- Điểm 47 mục VIIIDanh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật đầu tư) quy định: "Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sởhữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

- Điều 3 Nghị địnhsố 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật quy định:"Điều 3. Hình thức tổ chức tư vấn pháp luật

Tổ chức chủ quản có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 5 của Nghị định này được thành lập Trung tâm tư vấn phápluật để thực hiện tư vấn pháp luật cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổchức mình và cá nhân, tổ chức khác.

- Điều 5 Nghị địnhsố 77/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: "Điều 5. Điều kiện thành lập Trungtâm tư vấn pháp luật

1. Có ít nhất hai tư vấn viên phápluật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cánhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cánhân làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Có trụ sở làm việc của Trungtâm".

Căn cứ vào quy định nêu trên, hoạtđộng dịch vụ công chứng tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo ngành nghề tưvấn pháp luật thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật nêu trên. Trường hợp các Văn phòng công chứngtư chỉ có hoạt động dịch vụ công chứng thu phí dịch vụ thì hoạt động này khôngđược coi là tư vấn pháp luật thuộc danh mục ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãimiễn giảm thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương