BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 42/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 23, Điều 24 Luậtthuế Thu nhập cá nhân;
Căn cứ Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN;
Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế TNCN;
Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với hoạtđộng chuyển nhượng chứng khoán của tổ chức khấu trừ như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: côngvăn này hướng dẫn khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế TNCN đối với các loạichứng khoán do các cá nhân chuyển nhượng tại các công ty chứng khoán hoặc làmthủ tục chuyển nhượng tại công ty chứng khoán hoặc công ty phát hành bao gồm: cổphiếu niêm yết; cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại Trung tâmgiao dịch chứng khoán Hà Nội; cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch;chứng chỉ quỹ đầu tư; trái phiếu niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết.

II. CÁC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀKHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ TNCN:

1. Đối với cổ phiếu đã niêm yết

Công ty chứng khoán nơi ngườichuyển nhượng thực hiện hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm:

a. Khấu trừ thuế:

- Căn cứ giá chứng khoán thựchiện tại Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán và số lượng cổphiếu của nhà đầu tư chuyển nhượng thành công, Công ty chứng khoán tính số thuếTNCN phải khấu trừ theo thuế suất 0,1% tính trên tổng giá trị chứng khoán từnglần chuyển nhượng của người chuyển nhượng và thông báo số thuế phải nộp chongười chuyển nhượng biết.

Thời điểm thông báo số thuế TNCNkhấu trừ nộp ngân sách nhà nước cũng là thời điểm Công ty chứng khoán thông báogiao dịch thành công.

+ Trường hợp người chuyển nhượngmở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán thì công tychứng khoán có trách nhiệm giữ lại số thuế khấu trừ và làm thủ tục nộp vào Ngânsách nhà nước. Số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ thuế và phí, Công ty chứngkhoán thanh toán cho người chuyển nhượng.

+ Trường hợp người chuyển nhượngmở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng thì Công ty chứng khoán thông báo cho Ngânhàng nơi người chuyển nhượng mở tài khoản biết về số thuế phải khấu trừ để Ngânhàng giữ lại và chuyển số thuế đã khấu trừ cho Công ty chứng khoán làm thủ tụckê khai, nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Thời điểm Công ty Chứng khoánthông báo cho Ngân hàng yêu cầu khấu trừ và chuyển số thuế đã khấu trừ là cùngvới thời điểm thông báo thu phí môi giới đối với người có chứng khoán chuyểnnhượng thành công.

Thời điểm Ngân hàng chuyển sốthuế đã khấu trừ cho công ty chứng khoán chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được thông báo khấu trừ của Công ty chứng khoán. Ngân hàng nơingười chuyển nhượng mở tài khoản chỉ được thanh toán tiền cho người chuyểnnhượng sau khi đã khấu trừ thuế TNCN.

b. Khai thuế, nộp thuế: Tráchnhiệm khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ đối với hoạt độngchuyển nhượng chứng khoán do Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đăng ký giao dịchthực hiện. Ngân hàng nơi cá nhân chuyển nhượng mở tài khoản không phải khaithuế, quyết toán thuế.

Về mẫu tờ khai thuế, thời điểmkhai thuế, quyết toán thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thựchiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Số thuế khấu trừ kê khai hàngtháng được căn cứ vào kết quả giao dịch chứng khoán thành công trong tháng(không phụ thuộc vào thời hạn chuyển tiền).

2. Đối với cổ phiếu chưa niêmyết:

a. Đối với cổ phiếu chưa niêmyết nhưng đã đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Công ty chứng khoán được Trung tâmgiao dịch chứng khoán chấp thuận cho phép tham gia thực hiện các giao dịch cổphiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch thực hiện khấu trừ thuế, khaithuế, nộp thuế được thực hiện như đối với chứng khoán đã niêm yết.

b. Đối với cổ phiếu chưa niêmyết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưngCông ty phát hành cổ phiếu ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý Sổ đăng kýcổ đông:

Công ty chứng khoán được Công typhát hành cổ phiếu ủy quyền quản lý danh sách cổ đông có trách nhiệm khấu trừthuế, khai thuế, nộp thuế.

Căn cứ để khấu trừ thuế là giáchuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giáchuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trườnghợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghitrên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tại thời điểm gần nhất sovới thời điểm chuyển nhượng của công ty phát hành cổ phiếu thì Công ty chứngkhoán căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừthuế. Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm cung cấp cho công ty chứngkhoán giá cổ phiếu ghi trên sổ sách của công ty phát hành mỗi khi có sự thayđổi về giá cổ phiếu.

Người chuyển nhượng chứng khoánphải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty chứng khoán đồng thời với đềnghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

Công ty chứng khoán được ủy quyềnquản lý danh sách cổ đông có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với cáctrường hợp chuyển nhượng, kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty chứng khoán chỉ được làmthủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi đã người chuyển nhượng cổ phiếuđã nộp thuế TNCN.

c. Đối với cổ phiếu chưa niêmyết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và côngty phát hành không ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đônghoặc chỉ được ủy quyền quản lý một bộ phận danh sách nhà đầu tư để đăng kýchuyển nhượng, chi trả cổ tức:

Công ty phát hành chứng khoán cótrách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.

Căn cứ để khấu trừ thuế là giáchuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giáchuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơngiá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổphiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấutrừ thuế.

Người chuyển nhượng chứng khoánphải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty phát hành chứng khoán đồngthời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

Công ty phát hành cổ phiếu cótrách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kêkhai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty phát hành chỉ được làmthủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi đã người chuyển nhượng cổ phiếuđã nộp thuế TNCN.

Trường hợp Công ty phát hành cổphiếu có ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý một bộ phận danh sách nhà đầutư thì thủ tục khấu trừ, khai thuế, nộp thuế đối với giao dịch chứng khoán củanhững người được ủy quyền được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b nêu trên.

3. Thời điểm áp dụng:

Công văn này áp dụng đối với cácgiao dịch chuyển nhượng chứng khoán thành công kể từ ngày 02/01/2009.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Vụ CS, Vụ PC.
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Công ty chứng khoán;
- Lưu VT, TCT (VT, TNCN)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn