BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/BXD-KHCN
V/v xác nhận công nghệ mới sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp (AAC).

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 03/UKB /KH-ĐT ngày19/01/2010 của Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình về việc đề nghị xác nhận dâychuyền công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp là công nghệ cao, côngnghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Sau khi nghiên cứu hồsơ dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch blốc bê tông khí của Quý công ty, BộXây dựng có ý kiến sau:

1. Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí dùng thiết bịchưng áp (AAC) là công nghệ đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Sảnphẩm là gạch blốc bê tông có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, thuậnlợi sử dụng trong công trình xây dựng. Đặc trưng của công nghệ này là không sửdụng nguyên liệu đất sét và không dùng nhiệt độ nung để tạo thành gạch, có thểsử dụng một số phế thải công nghiệp làm nguyên liệu và thích hợp cho triển khaisản xuất ở quy mô công nghiệp.

2. Xác nhận công nghệ được sử dụng trong dự án đầu tư dâychuyền sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp của Công ty Cổ phần UDIC KimBình là công nghệ mới được áp dụng ở nước ta. Sản phẩm phù hợp với yêu cầutrong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ViệtNam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008.

3. Căn cứ vào Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các quyđịnh hiện hành, Quý Công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để được hưởng chínhsách ưu đãi trong đầu tư./.


Noi nhận:
- Như trên;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà