BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/BXD-KTTC
V/v: Thực hiện chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1195/SXD-KTngày 24/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về thực hiện chi phí quản lý dự ánđầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo quy định về Quản lý dự án đầutư xây dựng công trình thì Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lýdự án; Đối với những dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định đầu tư vàgiao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột và một số cơ quankhác làm chủ đầu tư hoặc đối với các công trình, hạng mục công trình do Uỷ bannhân dân cấp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột quyết định đầu tư và giao cho cáccơ quan thuộc huyện làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và chủ đầu tư thànhlập Ban quản lý dự án chuyên trách để quản lý các dự án được giao thì chi phí củaBan quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán chi phí và thực hiện theohướng dẫn tại mục 3 phần III của Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầutư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Xây dựng trao đổi với Sở Tàichính hoặc xin ý kiến Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KTXD
- Lưu VP,Vụ KTTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng